Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Akcja „Wisła” w życiu moich przodków

Z okazji 65. rocznicy akcji „Wisła” Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz kwartalnik „Istocznik” ogłaszają otwarty konkurs pt. Akcja „Wisła” w życiu moich przodków

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:
Organizatorem konkursu Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubel-sko-Chełmskiej oraz kwartalnik „Istocznik”, organ prasowy diecezji lubelsko-chełmskiej. Honorowym patronatem konkurs objął Jego Ekscelencja Abel, ar-cybiskup lubelski i chełmski.

Cele konkursu
    ukazanie prawdy historycznej o akcji „Wisła” poprzez zaprezentowa-nie wspomnień osób, które stały się ofiarami wysiedleń w roku 1947;
    zachowanie pamięci o krzywdzie ludności prawosławnej (obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego) z terenów Południowego Podla-sia, Chełmszczyzny, Przemyskiego, Bojkowszczyzny, Łemkowsz-czyzny;
    zainteresowanie uczestników konkursu i czytelników „Istocznika” na historię prawosławia;
    zgromadzenie w archiwum redakcji wspomnień osób, które były ofia-rami akcji „Wisła”;
    rozwijanie zainteresowań historycznych i dziennikarskich;
    nawiązanie współpracy redakcyjnej z najlepszymi autorami.

 

Warunki uczestnictwa
1. Przedmiotem konkursu są teksty w formie wywiadu, reportażu lub zapisu relacji, zawierające wspomnienia osób, które były ofiarami akcji „Wisła”.
2. Wspomnienia mogą dotyczyć m.in. realiów życia przed wysiedleniem, wy-siedlenia w 1947 r., realiów życia na tzw. Ziemiach Odzyskanych, doświa-dczeń w obozie w Jaworznie, powrotu na rodzinną ziemię i zastanej tam sytu-acji. Mogą być zaprezentowane na tle historii konkretnej rodziny, ale także na podstawie relacji sąsiadów, znajomych.
3. Objętość tekstów nie jest ograniczona.
4. Język pracy konkursowej – polski lub ukraiński.
5. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 pkt., z poje-dynczym odstępem między wierszami i wyrównany obustronnie.
6. Wiek uczestników konkursu – bez ograniczeń.
7. Uczestnik może nadesłać więcej niż jeden tekst, pod warunkiem, że będzie on przygotowany na podstawie relacji różnych osób.
8. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: dwa egzemplarze wydruku komputerowego artykułu, zapis elektroniczny (w wersji Word 2003-2007) na płycie CD oraz koperta z danymi autora.
9. Pracy konkursowej nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem, ale opa-trzyć ją słownym godłem-pseudonimem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, nr telefonu, adres pocztowy i e-mail.
10. Prace należy przesłać lub osobiście dostarczyć do 31 sierpnia 2012 r. na adres:   Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Żytnia 14,    
21-500 Biała Podlaska z dopiskiem: Konkurs o akcji „Wisła”
11. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrze-gają sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji na łamach kwartalnika „Isto-cznik”, stronie internetowej BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej (www. bmplublin.pl) i w innych formach.
12. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

Uwagi ogólne
1. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa uczestnik.
2. Oceny i kwalifikacji prac dokonuje jury powołane przez organiza-tora. Postanowienia jury oraz werdykt końcowy są nieodwołalne.
3. Kryterium oceny prac konkursowych będzie przede wszystkim rzetelne, oryginalne i interesujące przedstawienie tematu.
4. Organizator przewiduje trzy nagrody i wyróżnienia. O ostatecz-nym podziale nagród i wyróżnień zadecyduje jury.
5. Najlepsze prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach kwartalnika „Istocznik”. Przewidziane są również nagrody rzeczowe.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku października na stronie internetowej BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz w kwa-rtalniku „Istocznik” nr 3/2012.
5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie.
7. Wręczenie nagród nastąpi w terminie i miejscu podanym przez organizatora.
8. Ostatecznej interpretacji regulaminu dokonuje organizator.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Dodatkowe informacje